Nacionalni registri

Nacionalni registri su centralni element sigurne eGovernment infrastrukture koja omogućava bezbedno čuvanje podataka i zaštitu privatnosti građana.

Nacionalni registri grupišu podatke građana i omogućavaju njihovu sigurnu i kontrolisanu razmenu sa drugim institucijama eGovernment sistema. Postoji više vrsta nacionalnih registara, pre svega podeljenih po tipu i svrsi podataka kojima upravljaju, ali ključni nacionalni registar svake eGovernment infrastrukture je svakako Nacionalni registar građana.

Nacionalni registar GRAĐANA

Nacionalni registar građana (NatReg) sadrži podatke građana celokupne populacije jedne zemlje. NatReg predstavlja srce eGovernment sistema, upravljajući kako tekstualnim demografskim podacima (ime, prezime, datum rođenja…), tako i veoma osetljivim biometrijskim podacima (slika lica, otisak prsta, sken zenice oka…). NatReg vodi detaljan i zaštićen žurnal svih akcija sprovedenih u sistemu, čime omogućava kontrolu i neporecivost ključnih sistemskih operacija.

Podaci o građanima se u NatReg sistemu ažuriraju u skladu sa odgovarajućim životnim događajima građana, kao što su rođenje deteta, promena bračnog statusa ili promena adrese stanovanja. Nacionalni registar građana sadrži takozvane “master podatke” o građanima na nivou celokupne državne uprave. NatReg na siguran način upravlja ovim podacima, strogo kontrolišući ko im sme pristupiti i razmenjujući podatke sa drugim poverljivim državnim sistemima.

NatReg je srce eGovernment sistema

natreg platforma

NatReg platforma podržava:

NatReg strogo kontroliše kojim sistemskim funkcijama i kojoj vrsti podataka mogu pristupiti kako operateri, tako i eksterni sistemi. Sistem vodi kriptografski zaštićen žurnal svih promena podataka i sprovedenih akcija, čime garantuje ne samo privatnost podataka, već i mogućnost praćenja kompletne istorije promena podataka za svakog građana. Kako bi se postigao visok stepen zaštite podataka, NatReg se obično instalira u kombinaciji sa našom Cryptographically Protected Audit Log (CPAL) komponentom koja povezuje grupe podataka a zatim ih digitalno potpisuje koristeći kriptografske ključeve koji se čuvaju na Hardware Security module (HSM) uređaju. Na ovaj način se podaci čine bezbednim od svih vrsta internih pretnji (uključujući i pretnje od malicioznih administratora sistema).

Većina eGovernment sistema koristi neku vrstu Government Service Bus magistrale za razmenu podataka između državnih institucija. Pošto je zaštita podataka na državnoj magistrali od najvišeg prioriteta, NatReg sistem je preporučljivo implementirati zajedno sa Crypto Proxy komponentom za sigurnu autentikaciju na državnu magistralu i pouzdanu razmenu podataka. Na ovaj način se postiže najviši nivo bezbedonosnih standarda u razmeni podataka na državnoj magistrali podataka. Crypto Proxy garantuje da jedino kvalifikovane institucije mogu pristupiti državnoj magistrali podataka, kao i da su podaci koji se razmenjuju vidljivi isključivo institucijama kojima su namenjeni.

NatReg sistem i IDStar platforma za upravljanje identifikacionim dokumentima su dva glavna stuba na kojima počiva celokupna infrastruktura za upravljanje elektronskim identitetom i podacima građana. Zajedno, oni trasiraju put sigurnim državnim procesima i formiraju pouzdanu digitalnu bazu podataka za onlajn autentikaciju i fizičku identifikaciju građana, čineći podatke bezbednim i formirajući infrastrukturu za potpunu digitalizaciju procesa državne uprave.