Nacionalni sistemi za identifikaciona dokumenta

Identifikaciona dokumenta omogućavaju pouzdano utvrđivanje identiteta građana, bilo da se se radi o fizičkoj identifikaciji osobe od strane ovlašćenog lica ili o onlajn autentikaciji građana prilikom korišćenja digitalnih servisa državne uprave.

Moderna identifikaciona dokumenata sadrže elektronski čip, čime značajno unapređuju bezbednost podataka i omogućavaju korišćenje dokumenta u digitalnim procesima. Za razliku od njih, tradicionalna identifikaciona dokumenata koja ne sadrže čip se u potpunosti oslanjaju na optičku zaštitu podataka na dokumentu i specifičnosti materijala koji se koristi u izradi dokumenta.

Lična identifikaciona dokumenta

Lična identifikaciona dokumenta su osnovno sredstvo za verifikaciju identiteta građana. Svi mi ih koristimo svakodnevno i njima garantujemo da smo mi ta osoba za koju se izdajemo. Postoji više vrsta ličnih identifikacionih dokumenata, kao što su lične karte, pasoši i zdravstvene kartice. Za sve njih važi da su tačnost i pouzdanost podataka koji se nalaze na dokumentu od ključnog značaja. Neke vrste identifikacionih dokumenata poseduju u potpunosti standardizovan format podataka, kao što je to slučaj sa pasošima, dok se kod drugih vrsta format samog dokumenta, kao i podaci koje sadrži, definišu na nacionalnom nivou u skladu sa lokalnim zakonodavstvom.

IDMS PLATFORMA

Identity Document Management System (IDMS) platforma predstavlja objedinjeno rešenje koje nudi celokupan proces obrade zahteva za identifikacionim dokumentom, proizvodnju dokumenta i njegovo izdavanje. Platformu čini više modula koji upravljaju procesom biometrijske akvizicije, proverom prikupljenih podataka, biometrijskom deduplikacijom osoba, logistikom blanko dokumenata, personalizacijom i kontrolom kvaliteta, zatim fizičkim transportom dokumenata na njihovo odredište i samim izdavanjem dokumenta građaninu. Pored pomenutih procesa koji direktno učestvuju u obradi zahteva za lični dokument, platforma podržava i celokupan set administrativnih procesa, kao što su kreiranje izveštaja i upravljanje pravima pristupa operatera.

obrada zahteva za ID dokumenta od strane IDMS platforme

Proces izdrade

Prvi korak u procesu izdavanja ličnog dokumenta je podnošenje zahteva. Podnošenje zahteva podrazumeva prikupljanje tekstualnih demografskih podataka podnosioca zahteva, zatim skeniranje papirnih dokumenata, a često se u ovom procesu prikupljaju i biometrijski podaci (otisak prsta, slika lica, sken zenice oka….). Nakon uspešnog prikupljanja podataka i kreiranja zahteva, dalje procesiranje zahteva povlači celokupan set predefinisanih koraka.

Najpre se sprovode provere nad predatim podacima, kao i provere samog lica koje je podnelo zahtev, a zatim se vrši odobravanje zahteva od strane operatera. Operater koji je zadužen za odobravanje zahteva prvo sprovodi uvid u rezultate provera, a zatim odlučuje po svakom pojedinačnom zahtevu. Odobreni zahtevi se šalju na personalizaciju kako bi se za njih kreirali identifikacioni dokumenti.

Personalizacija dokumenata je proces u okviru koga se na blanko dokument utiskuju podaci iz odobrenog zahteva za dokument. Personalizovani dokumenti se zatim pakuju u kutije koje sadrže barkod pošiljke, nakon čega se transportuju u odgovarajuće ispostave radi uručenja.

Proces uručenja dokumenta započinje utvrđivanjem identiteta ili nadležnosti osobe da preuzme dokument, nakon čega se sprovodi i samo preuzimanje dokumenta. Ukoliko dokument sadrži biometrijske podatke podnosioca zahteva, onda se pre samog uručenja sprovodi biometrijska provera osobe koja preuzima dokument spram biometrijskih podataka koji se nalaze u dokumentu (primer: provera otiska prsta spram otiska koji je smešten u čip pasoša).

 • Podnošenje prijave

  Prikupljanje tekstualnih demografskih podataka, skeniranje papirnih dokumenata, kao i prikupljanje biometrijskih podataka

 • Obrada prijave

  Provera kompletnosti predatih podataka, kao i automatsko izvršavanje sistemskih provera nad sadržajem zahteva.

 • Odobrenje

  Finalno odobrenje zahteva od strane operatera. Odobreni zahtevi se šalju na personalizaciju.

 • Personalizacija dokumenta

  Pripremljeni podaci građana se utiskuju u blanko identifikaciona dokumenta, nakon čega se dokument pripisuje vlasniku.

 • Uručenje dokumenta

  Personalizovana dokumenta se uručuju građanima u odgovarajućim ispostavama sistema, a sve uz odgovarajuću proveru identiteta građana.

BLOK ŠEMA IDMS PLATFORME

Ključni koncepti kojima IDMS platforma upravlja su: zahtev za izdavanje dokumenta, dokument, osoba, inventar, personalizaciona mašina, operater i pošiljka.

Podrška za različite vrste ID dokumenata

KOMPLETNO ICAO PKI REŠENJE I KARTIČNE APLIKACIJE

Kako bi podržao proizvodnju i upotrebu različitih vrsta identifikacionih dokumenata, NetSeT je kreirao paletu applet-a koji se smeštaju na čip identifikacionog dokumenta. Svaki od applet-a dolazi zajedno sa pratećim midleware softverom koji omogućava komunikaciju sa applet-om. 

Platforma takođe sadrži kompletan set ICAO PKI komponenti za zaštitu podataka u čipu dokumenta i kontrolu pristupa podacima upisanim na čip, uključujući Country Signing Certificate Authority (CSCA), Document Signer (DS) i punu podršku za Extended Access Control (EAC).

Pored ICAO PKI, platforma podržava i upravljanje X509 digitalnim sertifikatima za elektronski potpis koji se u procesu proizvodnje smeštaju na čip identifikacionog dokumenta, a kojima se kasnije pristupa korišćenjem odgovarajućih middleware komponenti koje su takođe deo platforme.

Više informacija o NetSeT applet-ima, podržanim ICAO PKI komponentama i X509 sertifikatima možete pronaći u sekciji PKI.