Sistemi za razmenu podataka visoke poverljivosti

Bezbednost državne uprave u velikoj meri zavisi od toga koliko je bezbedna njena kritična informaciona infrastruktura za razmenu podataka visoke poverljivosti.

Državne uprave poseduju podatke različitog nivoa poverljivosti, od kojih su neki podaci veoma poverljivi te samim tim zahtevaju poseban tretman i način zaštite. Zato se bezbednost ovakvih podataka poverava u ruke namenski dizajniranih sistema koji čine kritičnu informacionu infrastrukturu za razmenu podataka, a čija je ključna karakteristika sigurna razmena i čuvanje podataka.

CRYPTIS – PLATFORMA ZA SIGURNU RAZMENU I ČUVANJE
POVERLJIVIH PODATAKA

Cryptis je specijalizovana platforma za bezbednu razmenu i čuvanje podataka. Cryptis se koristi za zaštitu i razmenu visoko poverljivih infomacija i dokumenata. Cryptis je pre svega namenjen za zaštitu poverljivih depeša koje se razmenjuju između državnih institucija. Cryptis sistem se može uspostaviti tako da omogući sigurno deljenje podataka između različitih institucija, kao i između različitih predstavništava iste institucije. Platforma garantuje da razmenjenim podacima može pristupiti samo odgovarajući korisnik, ili odgovarajuća grupa korisnika, a sve u okviru institucije kojoj su informacije namenjene.

FUNKCIONALNOSTI CRYPTIS PLATFORME

Cryptis omogućava sigurno kreiranje, razmenu i arhiviranje dokumenata različitih nivoa poverljivosti. Platforma je dizajnirana tako da podrži kompleksne, geografski distribuirane šeme komunikacije sa mogućnošću pristupa putem mobilnog telefona.

Topologija Cryptis sitema

Cryptis sistem se može uspostaviti tako da za zaštitu podataka koristi kako konvencionalne kriptografske algoritme, tako i namenski dizajnirane algoritme koji ispunjavaju odgovarajući nivo sigurnosti i koji su prošli proces verifikacije od strane akreditovanih nadležnih organa. Dodatak ili promena algoritma se može sprovesti kako od strane inženjera kompanije NetSeT, tako i od strane samog klijenta.

Pored izbora odgovarajućeg kriptografskog algoritma, Cryptis nudi i više opcija za izbor samih hardverskih modula koji se koriste za zaštitu razmenjenih podataka i na kojima počiva kompletna bezbednost sistema. Hardverski moduli za zaštitu podataka se mogu proizvesti i dostaviti kako od strane naše kompanije, tako i od strane izabranog dobavljača hardvera a sve u skladu sa NetSeT specifikacijom uređaja.

UREĐAJI ZA ZAŠTITU PODATAKA

iCD0804

Vojni uređaj koji omogućava razmenu podataka u realnom vremenu u okviru taktičkih i strateških PDH komunikacionih mreža. Uređaj koristi specijalizovane, specifično dizajnirane kriptografske algoritme koji mogu biti prilagođeni potrebama klijenta.

Crypto Guard

Namenski hardverski sigurnosni modul koji omogućava potpuno zaštićenu end-to-end razmenu i čuvanje osetljivih podataka. Uređaj je dizajniran tako da detektuje neautorizovane i maliciozne pokušaje da se podaci promene. Crypto Guard se isporučuje kao mrežni uređaj ili kao uređaj koji se povezuje preko USB porta.